Home » За Црънча

За Црънча

Село Црънча, Пазарджишко е разположено в северните поли на родопския рид Каркария от двете страни на стария каркарийски път за Чепинската долина и на двата бряга на Црънчанската река, която местните жители наричат Къркария, или Селската река. В сравнение със съседните си села Дебращица (3 км на ЮИ) и Паталеница (2 км на ЮЗ), то има по-заравнен терен с надморска височина 320 м, по-висока от Дебращица и по-ниска от Паталеница.
Проф. Иван Батаклиев характеризира релефа и геоложките особености на селото така: “И землището на Црънча се простира върху планината и полето. Понеже Црънчанската река – така да кажем, главната ос в землището на селото – е една от най-големите каркарийски реки, издълбала широка долина в снагата на планината, нейният конус е твърде голям и разлят. Затова селото свободно, като на площадка, се разпростира върху него. Естествено скалните материали на поройния конус съответстват на разнообразните скали в планината: кристалинни шисти, мрамор и риолит. Над селото през върха на поройния конус, минава главният разсед – разлом между планината и полето. По-горе, на изток от реката, височината “Гергьова черква”, изградена от кристалинни шисти, е остатък от долната (левантийска) денудационна заравненост на планината. Над нея следват мраморни партии, гдето са построени варници. След това се издигат други височини – Гролата и др., които са остатък от по-горната (понтийската) денудационна заравненост. На изток от Црънчанската река долината на Сухото дере се е врязала в землището на селото. Под поройния конус на Црънча, полето, изградено от делувиални и алувиални материали, е слабо наведено и заравнено, като на места е облатено.”
Село Црънча и околностите и землището му са изключително богати на старини: останки от черкви, селища и крепости, могили  ,с находки от  старинни  монети и т.н. До селото и околностите му са регистрирани над 20 тракийски могили и останки от поселища – за съжаление тотално разграбени от иманяри.